ALGEMENE VOORWAARDEN CCC

 

1. ALGEMEEN

- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Criss Cross Consultancy (CCC) en opdrachtgevers / cliënten, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

- CCC is onafhankelijk en volstrekt politiek of anderszins neutraal.

 

2. BASIS VAN OFFERTES

Offertes en Plannen van Aanpak van CCC zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever c.q. cliënt is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. CCC zal de te verrichten diensten naar beste vermogen en inzicht uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

 

3. GELDIGHEIDSDUUR OFFERTES

De door CCC uitgebrachte offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders is bepaald. CCC is aan de offerte gehouden, indien de opdrachtgever de opdracht schriftelijk, binnen de offerte aangegeven termijn heeft bevestigd.

 

4. HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE, PERSONEEL&WERKRUIMTE DOOR OPDRACHTGEVER

Om de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te kunnen uitvoeren, verstrekt de opdrachtgever / cliënt tijdig alle documenten en gegevens die CCC hiertoe nodig heeft. Dit omvat tevens het beschikbaar stellen van menskracht vanuit de organisatie van opdrachtgever die betrokken zijn bij bedoelde opdracht. Dit geldt eveneens voor het beschikbaar stellen van eventuele werkruimte.

 

5. CONSENSUS AD IDEM

De inhoud van de opdracht en de voorwaarden die hierbij gelden, moeten voor aanvang duidelijk zijn voor alle betrokken partijen. Deze dienen bij voorkeur schriftelijk te worden vastgelegd. Een opdracht wordt niet aanvaard zolang een dergelijke overeenstemming niet is bereikt. Bedoelde overeenstemming heeft betrekking op o.m.: het definiëren van het bereik en de omvang van de opdracht, wat valt wel en niet onder de opdracht, de medewerkers die hierbij worden betrokken aan kant van CCC en opdrachtgever, de voortgangsmonitor, op welke momenten en tijdstippen aan wie informatie wordt verstrekt, de verwachte duur van de uitvoering en een mogelijke fasering van de opdracht, aan wie worden de aanbevelingen / rapportage / eindverslag overhandigd, de nazorg / evaluatie, de beraamde kosten, de betaling, auteursrechten en iedere mogelijk noodzakelijk vervolgtraject.

CCC houdt opdrachtgever/cliënt op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang van de opdracht. CCC houdt een overzicht van de werkzaamheden betreffende de opdracht bij, zodat, indien gewenst, verantwoording kan worden afgelegd van zijn werk.

- Indien de basisprincipes die ten grondslag liggen aan de overeenstemming, door wat voor omstandigheden dan ook, veranderen gedurende de uitvoering van de opdracht, dienen CCC en opdrachtgever te overleggen over aanpassingen van de overeenkomst in het licht van de gewijzigde omstandigheden;

 

6. BETROKKENHEID VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHT

Derden kunnen alleen bij de uitvoering van de opdracht betrokken of ingeschakeld worden met wederzijdse instemming van CCC en opdrachtgever / cliënt. Indien meerdere organisaties gezamenlijk participeren in een opdracht, dient op voorhand helder te zijn wat welke organisatie bijdraagt aan het doel van de opdracht en wat exact zijn taak hierbij is. Als CCC op deze wijze ergens werkt en de aanzet tot conflicten bespeurt dan zal CCC direct de opdrachtgever hierover inlichten en over mogelijke oplossingen.

CCC ziet er strikt op toe dat zijn medewerkers dan wel derde ingehuurde partijen / freelancers functioneren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

 

7. PERSONELE WISSELINGEN

Indien nodig is voor de uitvoering van een opdracht, mag CCC in overleg met de opdrachtgever / cliënt anderen dan de oorspronkelijk overeengekomen medewerkers op de opdracht zetten. Dit kan ook gebeuren op verzoek van cliënt. Bedoelde wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

 

8. VERTROUWELIJKHEID

Elk van de partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. Dergelijke informatie wordt door CCC slechts gebruikt om de overeengekomen opdracht optimaal te kunnen uitvoeren.

 

9. WYZIGINGEN VAN DE OPDRACHT c.q. MEERWERK

De opdrachtgever / cliënt aanvaardt dat de tijdsplanning van een opdracht kan worden beïnvloedt indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en / of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien tussentijdse wijziging van de opdracht door opdrachtgever gevolgen heeft voor de afgesproken tijdsplanning en kosten, brengt CCC opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien CCC op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of nadere prestaties die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van CCC.

 

10. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn inbegrepen kantoorkosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die CCC noodzaakt tot tariefaanpassingen of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in offertes anders is aangegeven.

 

11. BETALINGSVOORWAARDEN

- De gedeclareerde kosten zijn gebaseerd op alleen de tijd en kosten m.b.t. de uitvoering van de opdracht. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, in overeenstemming met de betalingscondities zoals deze zijn vermeld in de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever verplicht om de wettelijke rente te betalen over het volledige bedrag inclusief BTW, zonder dat ingebrekestelling is vereist;

- In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. CCC heeft in dat geval recht de opdracht direct te beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn;

- CCC heeft het recht alle vorderingskosten op de opdrachtgever te verhalen.

 

12. TUSSENTIJDSE Beëindiging VAN DE OPDRACHT

- De opdrachtgever /cliënt kan de overeengekomen diensten e.a. annuleren. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan CCC te worden bekendgemaakt. De voorwaarde van annulering zijn: Bij annulering tot 8 weken van de dienst bedragen de kosten 10% van het totaal overeengekomen bedrag. Bij annulering tussen acht en vier weken voor aanvang bedragen de kosten 25% van het overeengekomen bedrag. Indien de annulering binnen vier weken voor aanvang plaatsvindt, is het volledige bedrag verschuldigd. Daarbij worden de kosten van CCC, die vóór de datum van annulering reeds ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt, in rekening gebracht.

- Bij (gedeeltelijke) uitstel van een opdracht als gevolg van oorzaken aan de kant van de cliënt c.q. opdrachtgever geldt een soortgelijke regeling.

- Als er enige obstakels dan wel omstandigheden zijn m.b.t. het zorgvuldig kunnen uitvoeren van de opdracht die niet te wijten zijn aan CCC, dan mag CCC zich terugtrekken uit de opdracht. CCC behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

 

13. EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN

De door CCC ontwikkelde en/of verzorgde programma’s, trajecten, modellen, technieken materialen en middelen, inclusief software, die zijn gebruikt voor de opdracht en in advies of onderzoeksopdracht zijn verwerkt, zijn en blijven eigendom van CCC en kunnen nooit door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van zijn organisatie dan wel aan derden worden verstrekt, tenzij dit in een afzonderlijke overeenkomst tussen partijen is geregeld.

CCC behoudt het auteursrecht op door haar ontwikkelde programma’s, materialen c.s.. De opdrachtgever biedt de deze materialen / producten c.s. nimmer aan derden aan.

Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van CCC. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

16. GARANTIES INZAKE RESULTATEN

Ofschoon CCC zich naar beste weten inzet om de beoogde resultaten van de opdracht te realiseren, kunnen dergelijke resultaten nimmer worden gegarandeerd.

 

17. DUUR & AFSLUITING VAN OPDRACHT / OVERMACHT

Overmacht betreft die omstandigheden die het nakomen van de verbintenis verhinderen en die niet aan CCC zijn toe te rekenen. O.a. stakingen in andere bedrijven dan CCC, niet-voorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan CCC afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. CCC kan derhalve niet in bindende termijnen aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een opdracht is. Indien overschrijding van enige termijn dreigt zullen CCC en opdrachtgever/cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

In geval van overmacht worden CCC's verplichtingen opgeschort. Als dit langer dan 2 maanden duurt, zijn de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien CCC in geval van overmacht aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. CCC verplicht zich dan na te gaan of en hoe een voor beide partijen redelijke oplossing gevonden kan worden.

 

18. AANSPRAKELIJKHEID

CCC is aansprakelijk voor:

- Schade die het gevolg is van gebreken in door haar geleverde zaken;

- Schade als deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld door haar medewerkers;

- Uitsluitend aansprakelijke voor materiële door de opdrachtgever geleden schade. Indien de verzekering van CCC geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

 

19. GESCHILLEN

- Klachten over producten en diensten van CCC dienen schriftelijk te worden ingediend. CCC reageert hierop binnen een termijn van vier weken.

- Op elke overeenkomst van CCC en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

- Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

 

20. WIJZIGINGEN VAN VOORWAARDEN

CCC kan wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden. Deze treden in werking op het aangekondigde tijdstip. CCC zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Als geen tijdstip is gegeven treden de wijzigingen in werking, zodra deze aan opdrachtgever is medegedeeld.

 

* * *