'Een ondernemende organisatie is als een optelsom van ideeën, doelgericht uitgewerkt in de praktijk. Resultaat telt maar `de manier 
  waarop' is, met het oog op een blijvende ontwikkeling, net zo belangrijk'.

 

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Maatschappelijke Innovatie Sociaal Domein

 

De (trainings-)programma’s van CCC worden maatwerk opgebouwd uit afwisselende modules en kenmerken zich door de inzet van instrumenten zoals sport, kunst&cultuur en (non formele) educatie. Om gedegen en effectief participanten te bereiken, uitgaande van de doelstelling en wensen van opdrachtgevers. Uit evaluaties komt naar voren dat de aanpak succesvol is, doelstellingen goed worden behaald en deelnemers met genoegen naar de activiteiten komen en opbloeien!

 

Welke instrumenten zet CCC in?

Sport & Samenspel is een aansprekende manier om ontwikkeling te realiseren voor zowel jeugd als (jonge) mannen en vrouwen. Dit instrument is ingezet voor Todos Sportontwikkelingswerk waarvoor in EU-staten voorlichting voor jeugd & jongeren werd verzorgd rondom de problematiek van jeugd in (Latijns Amerikaanse) sloppenwijken door het deelnemers ‘zelf te laten ervaren’. Het operationele ontwikkelingswerk is in handen van ARCA.

 

Net als sport & samenspel is cultuur & kunst een veelzijdig instrument dat CCC inzet om (persoonlijke-, kennis-, identiteits-) ontwikkeling te realiseren voor zowel volwassenen als jeugd & jongeren. Cultuur verwijst naar ‘de wijze waarop mensen, in hun denken en handelen, betekenis geven aan de werkelijkheid. Cultuur bepaalt in hoge mate wat wij maken en doen, wat ons beweegt, wat ons bezighoudt, kortom: al die processen, activiteiten en inspanningen die gericht zijn op het vormgeven en duiden van de werkelijkheid. Cultuur is hoe wij wonen, ons kleden, met elkaar communiceren, eten, met elkaar omgaan, werken, hoe wij onze vrije tijd besteden, hoe wij wetten maken, hoe wij landbouw bedrijven en industrie ontwikkelen enz.’ (‘Cultuur in de spiegel’, prof. dr. Barend van Heusden, RUG). bijvoorbeeld (samen) muziek (maken), zang, beelden / objecten bouwen en fotograferen dusdanig dat voorafgestelde doelen goed worden behaald!

 

Vormen van (non formele) educatie betreft een ander succesvol instrument om gericht (persoonlijke-, kennis-, identiteits-) ontwikkeling te realiseren bij deelnemers, met onder meer stages, bedrijfs- en werkbezoeken, interviews, workshops, werkgroepen en desk top research, afhankelijk van de kenmerken van de participanten en de doelstellingen. Ook lezingen, seminars met gastsprekers en experts vallen hieronder. De invulling van een programma gebeurt in nauw overleg.

 

Voorts kan het instrument e-talk ideaal zijn om voorlichting en bewustwording te realiseren voor organisaties met een (internationale) achterban, via bijvoorbeeld online consultaties, gemodereerde thema discussies en het maken van (e-) magazines. Eveneens geschikt om draagvlakverbreding en activering van verspreid wonende leden en/of achterban tot stand te brengen in het voordeel van een organisatie en zijn doelen.

 

Een ander door CCC ingezet instrument is rollenspelen & toneelimprovisatie voor deelnemers die zowel individueel als gezamenlijk opdrachten vervullen. Waar nodig worden trainingsacteurs ingezet om het leerproces te versterken.

 

Kortom, via afwisselende methodieken worden de (trainings-)doelen gerealiseerd waarbij didactisch gebruik wordt gemaakt van de ‘meervoudige intelligentie’ zodat het geleerde beter wordt onthouden en daarmee leidt tot optimalere resultaten, voor zowel deelnemers als de opdrachtgever en zijn doelstellingen!

 

DIENSTEN:

Faciliteren van bijeenkomsten & seminars;

Modereren van online themadiscussies;
Ontwikkeling van projecten;

Onderzoek, analyse en evaluatie;

Regievoering;

(Proces-) management;

Coaching & begeleiding;

Verzorgen van (maatwerk) trainingen:

Bevorderen van zelfredzaamheid & zelfregie specifieke groepen;

Oriëntatie op, en toeleiding naar de arbeidsmarkt;

Vergroten van (wijk-)veiligheid, preventie;

Community Development / gebiedsontwikkeling;

Voorlichting en bewustwording (op thema);

Versterken ketenaanpak;

Draagvlakverbreding;

 

PORTFOLIO:

Dolf Henkes,Meester Kunstenaar: i.s.m. Museum Rotterdam, doel: het stimuleren van kunstbeoefening en bijscholing voor 9 groepen amateurkunstenaars, incl. tentoonstellingen en publieksprijs;
Praten is een Kunst: Een training van telkens ruim 6 maanden, met het Centrum Voor Dienstverlening, gericht op activering, maatschappelijke oriëntatie en taalontwikkeling. Deelnemers bloeiden op en kwamen graag, als onderdeel van re-integratie. Resultaten: deelnemers o.a. verbreden hun horizon, discussiëren en vormen een mening, wisselen ervaringen uit, groeiend zelfbewustzijn, ontdekken eigen kwaliteiten. Velen kiezen voor vrijwilligerswerk. Anderen durven nu te solliciteren en vinden (parttime) werk of beginnen aan een (beroeps-)opleiding.

Sportbus Todos en EU Sportbus: voorlichting en bewustwording voor jeugd. In Nederland en EU-landen. Via sport en spelprogramma’s uitgaande van cultuur uit de Braziliaanse sloppenwijken. Op scholen en festivals. Betrof: management, concept en strategieontwikkeling. Genereerde ruime aandacht in rtv-media;

Kom Erbij!: activering en sociale cohesie voor kwetsbare groepen ouderen en zorgcliënten, met zorgcentra o.a. Laurens, Humanitas, Middin en SOR. De trajecten voldeden goed en genereerden ruime aandacht in de media;

Nieuwland Nieuws: voor Woningbouwcorporatie Woonbron en gemeente Schiedam, met bewoners uit het aandachtsgebied Nieuwland een wijkkrant maken. Werkproces begeleiding en productie;

Toptalenten Rotterdam Culturele Hoofdstad i.s.m. kinderkunsthal Villa Zebra. Een selectie van de kinderkunst is opgenomen in het sprookjesboek 'De kalief en de Priegeltjes';

IFUW, gemodereerde online thema discussies met internat. achterban (voertaal: Engels), rapportage met conclusies en aanbevelingen voor o.a. lobby en beleid.

 

 

 

 

INSTRUMENTEN CCC