Management & Advies

 

ďDe som van krachten kan slechts voortkomen uit de samenwerking van velenĒ, Jean-Jacques Rousseau.

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN
Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Maatschappelijke Innovatie Sociaal Domein .

CCC zoekt samen met opdrachtgevers naar mogelijkheden om het niveau en de kwaliteit van geboden diensten te verhogen, nieuwe diensten te ontwikkelen en uit te voeren en de continuiteit binnen de organisatie te waarborgen.

Daartoe leveren wij opdrachtgevers een breed scala aan diensten, zoals organisatie, beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling, ondersteuning in communicatie, procesmanagement en projectleiding naast het verzorgen van coaching en trainingen, en het uitvoeren van onderzoek en evaluaties. CCC begon als onderzoek & adviesbureau in bedrijfsprocessen voor met name overheden, waarbij we tevens trainingen & bijeenkomsten faciliteerden. Al snel kwam daar projectontwikkeling bij en wat later volgde (proces-)management zodat partijen met het advies aan de slag kunnen gaan. We ervaren dat beleid, procesmanagement en uitvoering elkaar versterken. Onze expertise is opgebouwd rondom het Sociaal Domein, met als focus maatschappelijke innovatie.

Wij kunnen dat niet alleen. Daarom gaan we samenwerkingen en partnerships aan met o.a. zorg en welzijns, onderwijs, culturele instellingen, NGOís, maatschappelijk middenveld, woningbouwcorporaties en bewonersgroepen om duurzaam resultaten neer te zetten.

Samenwerking betekent voor ons afstemming van wederzijds sterke punten waardoor synergie wordt bereikt. Ondernemerschap en een creatieve aanpak vormen kernwaarden binnen ons werk.

Een empatische, betrokken houding ligt aan de basis voor de praktische uitvoering ervan. Wij hechten aan heldere communicatie. Effectief tussentijds overleg en afstemming bevordert het realiseren van gewenste resultaten.

Onze jarenlange ervaring heeft geleid tot een breed inzicht in vraagstukken en processen bij organisaties, waarvan wij opdrachtgevers en partners graag mee laten profiteren.

VOOR WIE?
- Gemeentelijke overheden
- Zorg- / Welzijnsinstellingen
- Onderwijsinstellingen
- Culturele instellingen
- Woningbouwcorporaties
- NGO's & maatschappelijk middenveld

10 redenen om te kiezen voor Criss Cross Consultancy (CCC):
1. Ruim 15 jaar kennis en ervaring;
2. Resultaatgericht, met aandacht voor het proces;
3. Strategische allianties, samenspel voor het beste resultaat;
4. Integratie van Projectontwikkeling, Management en Communicatie;
5. Actief, praktisch en betrokken;
6. Kwaliteit als uitgangspunt;
7. Inzet van gemotiveerde medewerkers met oog voor uw wensen;
8. Verantwoord creatief;
9. Specialisatie: Sociaal Domein, focus mij. innovatie;
10. (Inter-)nationale en Europese ervaring;

Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk in Nederland plaats. Daarnaast werken wij met internationale en Europese partners. Voor onder meer Todos Sportontwikkelingswerk werd in EU staten interactieve voorlichting gegeven over de problematiek van het leven van jeugd in sloppenwijken, voor Europese leeftijdgenoten door het hen 'zelf te laten ervaren'. Het operationele ontwikkelingswerk in BraziliŽ is in handen van ARCA. Criss Cross Consultancy is ťťn van de initiatiefnemers tot de uitbouw van Todos, en stond aan de wieg van Educatie startup KidsKunstģ.

"Creativiteit is hetzelfde zien als iedereen, maar iets totaal anders opperen. Creativiteit valt met de deur in huis, maar de structuur om de ideeŽn uit te voeren groeit beetje bij beetje. Creativiteit zonder doelgerichte en gestructureerde uitvoering levert evenwel niets op".

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN
Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Maatschappeljke Innovatie Sociaal Domein

Onze uiteenlopende diensten en werkzaamheden komen ruim 15 jaar samen op het snijvlak van:
- (Proces-)Management & Advies;
- Projectontwikkeling & Organisatie;
- Communicatie & PR/Marketing.

Een portfolio per themaveld staat onder de betreffende knop.

Onze Insteek:
- Praktisch en betrokken, gericht op kwaliteit;
- Ondernemend en creatief;
- Doelgericht mŤt aandacht voor het proces, gericht op een duurzame ontwikkeling.

DIENSTEN:
-(Beleids-) voorbereiding, uitvoering en organisatie;
- Onderzoek,(haalbaarheids-)analyse en evaluatie;
- Procesbegeleiding;
- Procesbeschrijving en -optimalisatie;
- Training & coaching;
- Projectmanagement;
- Communicatie & PR/marketing;
- Facilitatie (publieks-)bijeenkomsten & seminars;

Meer informatie?
t.: 010 - 426 48 40
e.: info@crisscross.cc / crisscro@xs4all.nl

 

Management & Advies

 

Trainen & Coachen

 

Externe Financieringsbronnen

 

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Management & Advies

"Een ondernemende organisatie is als een optelsom van ideeŽn, doelgericht uitgewerkt in de praktijk. Resultaat telt maar `de manier waarop' is, met het oog op een blijvende ontwikkeling, net zo belangrijk".

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN
Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Innovatie Sociaal Domein

Samenwerking betekent voor ons afstemming van wederzijds sterke punten waardoor synergie wordt bereikt. Ondernemerschap en een creatieve aanpak vormen kernwaarden binnen ons werk. Een empatische, betrokken houding ligt aan de basis voor de praktische uitvoering ervan.

CCC is doelgericht en streeft naar realisatie van een meetbare toegevoegde waarde, zonder het belang van een soepel verlopend proces uit het oog te verliezen.

Wij leveren een breed scala aan diensten, zoals organisatie, ondersteuning in beleidsontwikkeling, communicatie, procesmanagement en monitoring maar ook coaching en maatwerk trainingen naast het faciliteren van (publieks-)bijeenkomsten en seminars. Het verrichten van onderzoek (w.o. nulmetingen en quickscans), (haalbaarheids-)analyse en evaluatie. CCC treedt tevens op als projectmanager en stelt in samenhang daarmee, (organisatie-)advies op, waaronder verandermanagement en procesbeschrijving en -optimalisatie. Wij ervaren dat deze activiteiten elkaar aanvullen en versterken!

Het Team
Onze medewerkers zijn universitair opgeleid. Waar nodig wordt aanvullende expertise gezocht. CCC begon als onderzoek & adviesbureau in bedrijfsprocessen voor specifiek overheden, waarbij we tevens trainingen & bijeenkomsten faciliteren. Al snel kwam daar ontwikkeling van projecten bij, ter ondersteuning van (gewijzigde) bedrijfsprocessen, en wat later volgde (proces-) management zodat partijen met het advies aan de slag kunnen gaan. We ervaren dat beleid, procesmanagement en uitvoering elkaar versterken. Onze expertise is opgebouwd rondom het Sociaal Domein, met als focus innovatie.

PORTFOLIO:
- Gemeente Rotterdam, Culturele Hoofdstad, Onderzoek en rapportage naar culturele vraag vanuit groepen nieuwe Rotterdammers;
- Gemeente Rotterdam, Delfshaven, Thuis op Straat (TOS), Nulmeting aanbod welzijn, sport en recreatie, en later evaluatie, incl. het verzamelen, analyseren en verwerken van (statistische) gegevens;
- Deelgemeenten Hoogvliet en Noord, welzijn/ouderenbeleid, ambtelijk ondersteunen van ouderenadviesraden: o.a.beleidsnotities opstellen, adviezen ambtelijk voorbereiden, overleg met politiek en bestuur;
- Gemeente Rotterdam, Deelgemeente Delfshaven: Onderzoek, analyse en afstemming van deelgemeentelijk subsidiebeleid t.b.v. inkadering binnen het gemeentelijk wet- en regelgeving;
- Nationaal Reumafonds, aansturing regio, incl. sponsor- en vrijwilligersbeleid;
- Disck/Hefgroep, welzijnswerk Rotterdam: in kaart brengen en analyseren van knelpunten en het doen van aanbevelingen, t.b.v.een reorganisatieproces;
- Todos, Amsterdam: concept- en strategieontwikkeling meerjarig bewustwordings-/voorlichtingsprogramma. Op scholen en festivals, Nederland, bereik op jaarbasis: ca. 5.000 (scholen), 140.000 (festivals);
- Europese Sportbus: EU-project Nederland, BelgiŽ en Tjechie. Ontwikkeling en implementatie inzake meerjarig voorlichtingsprogramma jeugd;
- Gemeente Rotterdam, Deelgemeente Delfshaven: Kader ontwikkelen voor, en opstellen van wijkanalyses voor de wijken. Het ontwikkelen van een format waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt, alsmede (statistische) gegevens verzamelen, analyseren e.a.;
-Culturall, Rotterdam, Schiedam:
strategieontwikkeling, aansturen projectteam, monitoring en evaluatie (kwalitatief en kwantitatief) div.(landelijke) projecten;
- Arca/Todos, Fortaleza, Brazilie: onderzoek en evaluatie inzake sportontwikkelingsproject in BraziliŽ. Een meerjarig project voor jeugd in sloppenwijken, met steun van o.a. Wilde Ganzen / ICCO en NCDO, incl.een stageprogramma vanuit NL en voorlichting voor toeristen in BraziliŽ;

Meer informatie:
t.: 010-426 48 40
e.: info@crisscross.cc

 

Terug naar boven

 

 
 

Trainen & Coachen

"Het ene juiste antwoord bestaat niet
Een antwoord is afhankelijk van waar je op uit bent. De manier van zoeken bepaalt dan ook in hoge mate wat er uiteindelijk wordt gevonden".


Naast beleidsondersteuning, organisatie, onderzoek en analyse, ontwikkelt Criss Cross Consultancy praktische trainingen (blended learning): o.a. vergadertechnieken, effectief communiceren, klantgerichtheid maar ook notuleren, teamwerken en het voeren van lastige gesprekken en functioneringsgesprekken. Een training of maatwerk module kan een effectieve aanpak zijn om nieuwe werkmethodieken te introduceren en borgen of voor het traceren als ook om knelpunten in een organisatie in kaart te brengen. Vaak zijn beleidsplannen niet geheel duidelijk voor medewerkers op de werkvloer en dat roept onbegrip op. Via een traject waarin de nieuwe manier van werken is verdisconteerd kan dergelijke weerstand worden weggenomen. Medewerkers leren ervaringsgericht, op de werkplek, wat de aanpak concreet betekent voor hun functie en ontdekken wat de nieuwe wegen zijn.

"Door medewerkers de oplossing van problemen zelf te laten aandragen, is de kans dat de problemen ook worden opgelost veel groter".

Voorts kan een traningstraject effectief zijn in geval van bijvoorbeeld logistieke knelpunten, welke o.m. de productiviteit belemmeren. Deze kunnen interactief, bottom up worden getraceerd en in kaart worden gebracht. Na de inventarisatie volgen de haalbaarheidsanalyse en de implementatie. Dikwijls leidt een dergelijke werkwijze ertoe dat medewerkers zelf met oplossingen komen; een win-win situatie voor allen!

Trainingen, bijeenkomsten, seminars en themadiscussies kunnen onderdeel zijn van een veranderings-of communicatietraject.

Organisaties hebben steeds vaker te maken met de inzet van vrijwilligers, wat een andere benadering vereist dan in geval met sec professional kader wordt gewerkt. Wat betekent dat voor de werkstructuur en communicatielijnen? Wat biedt je deze vrijwilligers? Hoe zet je deze aanpak duurzaam neer zodat het voor alle partijen zinvol is en bedrijfsdoelen worden behaald? Wij denken met u mee.

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN
Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling -Innovatie Sociaal Domein


Onze medewerkers werken graag met mensen, dagen hen uit en dragen met plezier kennis en vaardigheden over. Een en ander verpakt in interactieve trajecten, afhankelijk van de doelstelling en wensen van de opdrachtgevers.

ďEen verstandig heerser kiest wijze lieden als adviseurs en geeft hen alle vrijheid hem de waarheid te vertellen", Niccolo Machiavelli.

DIENSTEN:
- Coaching en begeleiding medewerkers;
- Praktische trainingen, o.a. vergadertechnieken, lastige gesprekken voeren, team werk;
- Beleidsvorming en -ondersteuning;
- Onderzoek (o.a. quickscans), (haalbaarheids-)analyse en evaluatie;
- (Proces-)management;
- Trajectontwikkeling o.a. introductie van nieuwe werkmethodiek;
- Facilitatie bijeenkomsten, seminars;

PORTFOLIO:
- Rotterdam / Utrecht: Studiedagen en trainingen voor overheids medewerkers,rondom de wijkaanpak, met ronde tafeldiscussies en gastsprekers;
- Manchester, Engeland: meerdaagse training ĎYoung Leadersí,uitgevoerd met internationale partners t.b.v. kaderontwikkeling;
- Madrid, Universidad Complutensa: debatingformat, t.b.v. wereldconferentie WWMM, internationaal team aanvoeren en rapportage resultaten en aanbevelingen;
- Gemeente Rotterdam, div.deelgemeenten: Studiedagen voor medewerkers, o.a. communicatie (intern / extern), relatie front office / back office, functionerings- en beoordelingsgesprekken, met rollenspelen en acteurs;
- Zwolle, Amersfoort, Den Haag: kadertrainingen Politiek & Bestuur voor een landelijke ouderen belangenorganisatie;
-Zorgaanbieder Laurens, Rotterdam:vanwege het effectueren van een cultuuromslag, een nieuwe manier van werken, werden medewerkers op de werkplek, begeleid &gecoacht binnen een projectkader waardoor voor hen, op een positieve manier, concreet werd wat het impliceerde voor hun functie inhoud;
-Welzijnsorganisatie, Rotterdam: optimaal communiceren tussen kantoor medewerkers en de collega's in het veld, met praktische workshops.

Voor de noodzakelijke follow-up kan CCC eveneens zorgdragen.

Meer informatie:
t.: 010-426 48 40
e.: info@crisscross.cc / crisscro@xs4all.nl

 

Terug naar boven

 

 
 

Externe Financieringsbronnen

"Balans is niet per definitie een kleurloze middenweg, maar kan ook een evenwichtig samenspel van twee uitersten betekenen: Doe niet gewoon, maar doe gewoon".

De uitvoering van een projectplan is aan de orde als het financiŽle plaatje rond is. Het kan de moeite waard zijn externe financieringsvormen in overweging te nemen, o.a. publiek-private samenwerkingen en donateurs naast subsidies, fondsen en crowdfunding.

Belangrijk is de haalbaarheid van voorstellen te onderzoeken; wat zijn de sterke en zwakke punten? Hoe kunnen zwakke aspecten worden versterkt? Waar liggen kansen? Wat zijn de alternatieven (plan B!). Wat zijn eventuele aanvullende financieringsbronnen en wat zijn hun voorwaarden? En vervolgens analyseren wat deze uitkomsten betekenen voor de plannen zodat er een eenduidig en kloppend geheel ontstaat.

Essentieel is het proces transparant te monitoren, de vereiste (tussentijdse) rapportages, evaluaties en eindafrekeningen tijdig op te stellen naast het zorgvuldig afhandelen van het administratieve procedures en het onderhouden van de contacten met betrokken partijen. Criss Cross heeft ruime ervaring met deze tak van sport en kan u daarbij behulpzaam zijn!

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN
Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Innovatie Sociaal Domein

Meer informatie:
t.: 010-426 48 40
e.: info@crisscross.cc / crisscro@xs4all.nl

 

Terug naar boven

 

 
 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CCC

1. ALGEMEEN
- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Criss Cross Consultancy (CCC) en opdrachtgevers / cliŽnten, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- CCC is onafhankelijk en volstrekt politiek of anderszins neutraal.

2. BASIS VAN OFFERTES
Offertes en Plannen van Aanpak van CCC zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever c.q. cliŽnt is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiŽle informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. CCC zal de te verrichten diensten naar beste vermogen en inzicht uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3. GELDIGHEIDSDUUR OFFERTES
De door CCC uitgebrachte offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij anders is bepaald. CCC is aan de offerte gehouden, indien de opdrachtgever de opdracht schriftelijk, binnen de offerte aangegeven termijn heeft bevestigd.

4. HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE, PERSONEEL&WERKRUIMTE DOOR OPDRACHTGEVER
Om de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te kunnen uitvoeren, verstrekt de opdrachtgever / cliŽnt tijdig alle documenten en gegevens die CCC hiertoe nodig heeft. Dit omvat tevens het beschikbaar stellen van menskracht vanuit de organisatie van opdrachtgever die betrokken zijn bij bedoelde opdracht. Dit geldt eveneens voor het beschikbaar stellen van eventuele werkruimte.

5. CONSENSUS AD IDEM
De inhoud van de opdracht en de voorwaarden die hierbij gelden, moeten voor aanvang duidelijk zijn voor alle betrokken partijen. Deze dienen bij voorkeur schriftelijk te worden vastgelegd. Een opdracht wordt niet aanvaard zolang een dergelijke overeenstemming niet is bereikt. Bedoelde overeenstemming heeft betrekking op o.m.: het definiŽren van het bereik en de omvang van de opdracht, wat valt wel en niet onder de opdracht, de medewerkers die hierbij worden betrokken aan kant van CCC en opdrachtgever, de voortgangsmonitor, op welke momenten en tijdstippen aan wie informatie wordt verstrekt, de verwachte duur van de uitvoering en een mogelijke fasering van de opdracht, aan wie worden de aanbevelingen / rapportage / eindverslag overhandigd, de nazorg / evaluatie, de beraamde kosten, de betaling, auteursrechten en iedere mogelijk noodzakelijk vervolgtraject.
CCC houdt opdrachtgever/cliŽnt op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang van de opdracht. CCC houdt een overzicht van de werkzaamheden betreffende de opdracht bij, zodat, indien gewenst, verantwoording kan worden afgelegd van zijn werk.
- Indien de basisprincipes die ten grondslag liggen aan de overeenstemming, door wat voor omstandigheden dan ook, veranderen gedurende de uitvoering van de opdracht, dienen CCC en opdrachtgever te overleggen over aanpassingen van de overeenkomst in het licht van de gewijzigde omstandigheden;

6. BETROKKENHEID VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHT
Derden kunnen alleen bij de uitvoering van de opdracht betrokken of ingeschakeld worden met wederzijdse instemming van CCC en opdrachtgever / cliŽnt. Indien meerdere organisaties gezamenlijk participeren in een opdracht, dient op voorhand helder te zijn wat welke organisatie bijdraagt aan het doel van de opdracht en wat exact zijn taak hierbij is. Als CCC op deze wijze ergens werkt en de aanzet tot conflicten bespeurt dan zal CCC direct de opdrachtgever hierover inlichten en over mogelijke oplossingen.
CCC ziet er strikt op toe dat zijn medewerkers dan wel derde ingehuurde partijen / freelancers functioneren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

7. PERSONELE WISSELINGEN
Indien nodig is voor de uitvoering van een opdracht, mag CCC in overleg met de opdrachtgever / cliŽnt anderen dan de oorspronkelijk overeengekomen medewerkers op de opdracht zetten. Dit kan ook gebeuren op verzoek van cliŽnt. Bedoelde wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen noch de continuÔteit van de opdracht ongunstig beÔnvloeden.

8. VERTROUWELIJKHEID
Elk van de partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. Dergelijke informatie wordt door CCC slechts gebruikt om de overeengekomen opdracht optimaal te kunnen uitvoeren.

9. WYZIGINGEN VAN DE OPDRACHT c.q. MEERWERK
De opdrachtgever / cliŽnt aanvaardt dat de tijdsplanning van een opdracht kan worden beÔnvloedt indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en / of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien tussentijdse wijziging van de opdracht door opdrachtgever gevolgen heeft voor de afgesproken tijdsplanning en kosten, brengt CCC opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien zoín aanpassing leidt tot meerwerk zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien CCC op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of nadere prestaties die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van CCC.

10. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn inbegrepen kantoorkosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die CCC noodzaakt tot tariefaanpassingen of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in offertes anders is aangegeven.

11. BETALINGSVOORWAARDEN
- De gedeclareerde kosten zijn gebaseerd op alleen de tijd en kosten m.b.t. de uitvoering van de opdracht. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, in overeenstemming met de betalingscondities zoals deze zijn vermeld in de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever verplicht om de wettelijke rente te betalen over het volledige bedrag inclusief BTW, zonder dat ingebrekestelling is vereist;
- In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de verplichtingen onmiddellijk opeisbaar. CCC heeft in dat geval recht de opdracht direct te beŽindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn;
- CCC heeft het recht alle vorderingskosten op de opdrachtgever te verhalen.

12. TUSSENTIJDSE BEŽINDIGING VAN DE OPDRACHT
- De opdrachtgever /cliŽnt kan de overeengekomen diensten e.a. annuleren. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan CCC te worden bekendgemaakt. De voorwaarde van annulering zijn: Bij annulering tot 8 weken van de dienst bedragen de kosten 10% van het totaal overeengekomen bedrag. Bij annulering tussen acht en vier weken voor aanvang bedragen de kosten 25% van het overeengekomen bedrag. Indien de annulering binnen vier weken voor aanvang plaatsvindt, is het volledige bedrag verschuldigd. Daarbij worden de kosten van CCC, die vůůr de datum van annulering reeds ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt, in rekening gebracht.
- Bij (gedeeltelijke) uitstel van een opdracht als gevolg van oorzaken aan de kant van de cliŽnt c.q. opdrachtgever geldt een soortgelijke regeling .
- Als er enige obstakels dan wel omstandigheden zijn m.b.t. het zorgvuldig kunnen uitvoeren van de opdracht die niet te wijten zijn aan CCC, dan mag CCC zich terugtrekken uit de opdracht. CCC behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

13. EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN
De door CCC ontwikkelde en/of verzorgde programmaís, trajecten, modellen, technieken materialen en middelen, inclusief software, die zijn gebruikt voor de opdracht en in advies of onderzoeksopdracht zijn verwerkt, zijn en blijven eigendom van CCC en kunnen nooit door de opdrachtgever in eigen beheer aan leden van zijn organisatie dan wel aan derden worden verstrekt, tenzij dit in een afzonderlijke overeenkomst tussen partijen is geregeld.
CCC behoudt het auteursrecht op door haar ontwikkelde programmaís, materialen c.s.. De opdrachtgever biedt de deze materialen / producten c.s. nimmer aan derden aan.
Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van CCC. In geval van tussentijdse beŽindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

16. GARANTIES INZAKE RESULTATEN
Ofschoon CCC zich naar beste weten inzet om de beoogde resultaten van de opdracht te realiseren, kunnen dergelijke resultaten nimmer worden gegarandeerd.

17. DUUR & AFSLUITING VAN OPDRACHT / OVERMACHT
Overmacht betreft die omstandigheden die het nakomen van de verbintenis verhinderen en die niet aan CCC zijn toe te rekenen. O.a. stakingen in andere bedrijven dan CCC, niet-voorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden waarvan CCC afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. CCC kan derhalve niet in bindende termijnen aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een opdracht is. Indien overschrijding van enige termijn dreigt zullen CCC en opdrachtgever/cliŽnt zo spoedig mogelijk in overleg treden.
In geval van overmacht worden CCC's verplichtingen opgeschort. Als dit langer dan 2 maanden duurt, zijn de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien CCC in geval van overmacht aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. CCC verplicht zich dan na te gaan of en hoe een voor beide partijen redelijke oplossing gevonden kan worden.

18. AANSPRAKELIJKHEID
CCC is aansprakelijk voor:
- Schade die het gevolg is van gebreken in door haar geleverde zaken;
- Schade als deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld door haar medewerkers;
- Uitsluitend aansprakelijke voor materiŽle door de opdrachtgever geleden schade. Indien de verzekering van CCC geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.

19. GESCHILLEN
- Klachten over producten en diensten van CCC dienen schriftelijk te worden ingediend. CCC reageert hierop binnen een termijn van vier weken.
- Op elke overeenkomst van CCC en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
- Blijvende geschillen worden voorgelegd aan de arrondisements rechtbank te Rotterdam.

20. WYZIGINGEN VAN VOORWAARDEN
CCC kan wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden. Deze treden in werking op het aangekondigde tijdstip. CCC zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Als geen tijdstip is gegeven treden de wijzigingen in werking, zodra deze aan opdrachtgever is medegedeeld.

* * * 

Terug naar boven