'Balans is niet per definitie een kleurloze middenweg, maar kan ook een evenwichtig samenspel van twee uitersten

  betekenen: Doe niet gewoon, maar doe gewoon'.

Waar monitoring draait om vragen als: wat is er gedaan, op welke wijze en waarom?, staat bij evaluatie het verschil centraal dat een bepaald beleid of project maakt. Voldoet  het aan de gestelde voorwaarden en wordt het vraagstuk waarvoor het beleid werd ontwikkeld adequaat geadresseerd?

M.a.w. in hoeverre zijn doelstellingen behaald, waar doen zich afwijkingen voor en wat ligt daaraan ten grondslag, wat zijn aanbevelingen voor toekomstig beleid?

 

Cijfermaterialen ter onderbouwing van deze bevindingen zijn waardevol omdat daarmee kan worden vastgesteld of een (beleids-)maatregel doeltreffend en effectief was dan wel bijsturing (op bepaalde aspecten) verlangt of waar aanvullend beleid vereist is om negatieve effecten voor specifieke groepen te compenseren.

 

CCC heeft op het gebied van organisatie, ontwikkeling, procesbegeleiding ervaring als ook op het vlak van evaluatie en onderzoek. Voor de noodzakelijke follow-up kunnen wij eveneens zorg dragen.

 

PORTFOLIO:

Gemeente Rotterdam: Thuis op Straat (TOS), Nulmeting en evaluatie in het gebied Delfshaven van het aanbod welzijn, sport en recreatie, incl. het verzamelen, analyseren en verwerken van (statistische) gegevens en rapportage;

EWL, Brussel, Amsterdam: onderzoek update seksuele voorlichting jeugd (bo&vo) in Nederland – en aandacht voor gender en lhbti, voor een Eur. brede analyse, met partners (voertaal: Engels);

EWL, Brussel, Den Haag: onderzoek naar de positie van asielzoekers (vrouwen & meisjes in NL, vanwege een Eur. brede analyse, met partners (voertaal: Engels);

Arca / Todos,Fortaleza,Brazilië: onderzoek en evaluatie meerjaren sportontwikkelingsproject voor jeugd in sloppenwijken Brazilië. met o.a. Wilde Ganzen / ICCO en NCDO, incl. een (hbo-) stageprogramma en voorlichting voor toeristen in Brazilië;

Grevio, Utrecht / Amsterdam: landelijke consultaties stakeholders t.b.v. inventarisering van knelpunten in de beleidsuitvoering t.b.v. rapportage aan Raad van Europa (Engels);

Welzijn, Rotterdam: monitoring en evaluatie van (landelijke) projecten, en rapportage;

Gemeente Rotterdam: Kader ontwikkelen voor, en opstellen van wijkanalyses voor de wijken van Delfshaven. Het ontwikkelen van een format waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt, evenals (statistische) gegevens verzamelen, analyseren, en begeleiding van productieproces;

 

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Innovatie Sociaal Domein

 

 

 

 

MONITORING & EVALUATIE