"Balans is niet per definitie een kleurloze middenweg, maar kan ook een evenwichtig samenspel van twee uitersten 
      betekenen: Doe niet gewoon, maar doe gewoon'.

 

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Maatschappelijke Innovatie Sociaal Domein.

 

 CCC zoekt samen met opdrachtgevers naar mogelijkheden om het niveau en de kwaliteit van geboden diensten te verhogen, nieuwe diensten te ontwikkelen en uit te voeren en de continuïteit binnen de organisatie te waarborgen.

 

Wij leveren een breed scala aan diensten, zoals organisatie, beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling naast ondersteuning in communicatie, procesmanagement en projectleiding maar ook het verzorgen van coaching en training, en het uitvoeren van onderzoek en evaluaties. We ervaren dat beleid, procesmanagement en uitvoering elkaar versterken.

 

Decentralisaties kunnen (soms) (onvoorziene) effecten met zich meebrengen. Wij denken met u mee.

 

(Logistieke, communicatieve) knelpunten in een organisatie kunnen (bottom up) in kaart worden gebracht. Door medewerkers de oplossing van problemen zelf te laten aandragen, is de kans dat de problemen ook worden opgelost veel groter. Na een inventarisatie volgen de haalbaarheidsanalyse en de implementatie. Dikwijls leidt een dergelijke aanpak ertoe dat medewerkers zelf met praktische, werkbare oplossingen komen; een win-win situatie.

 

Wij werken dikwijls in samenwerking met o.a. zorg, welzijn, onderwijs, culturele instellingen, maatschappelijk middenveld, woningbouwcorporaties en bewonersgroepen om samen duurzaam resultaten neer te zetten. Wij volgen de Europese en internationale (beleids-) ontwikkelingen en trends en nemen deze mee in onze werkzaamheden.

 

Samenwerking betekent voor ons afstemming van wederzijds sterke punten waardoor synergie wordt bereikt. Wij hechten aan heldere communicatie. Effectief tussentijds overleg en afstemming bevorderen het realiseren van gewenste resultaten. DIENSTEN:

(Beleids-) voorbereiding, uitvoering en organisatie;

Onderzoek,(haalbaarheids-)analyse;

Evaluatie;

Procesbegeleiding;

Procesbeschrijving en -optimalisatie;

Training & coaching;

Projectmanagement;

Communicatie & PR/marketing;

Lobbyen;

Facilitering bijeenkomsten & seminars;


PORTFOLIO:

Gemeente Rotterdam: Thuis op Straat (TOS), nulmeting en evaluatie deelgemeente Delfshaven voor het aanbod welzijn, sport en recreatie, incl. verzamelen, analyseren en verwerken van (statistische) gegevens;

Todos, Amsterdam: concept- en strategieontwikkeling meerjarig programma bewustwording en voorlichting voor jeugd en jong volwassenen, op scholen en festivals, Nederland, bereik op jaarbasis: ca. 5.000 deelnemers (scholen),140.000 (festivals);

Hoogvliet en Noord: welzijnsbeleid, ambtelijk ondersteunen van ouderenadviesraden: o.a. beleidsnotities opstellen, adviezen ambtelijk voorbereiden, overleg politiek en bestuur;

Grevio, Utrecht/Amsterdam: landelijke consultaties stakeholders t.b.v. inventarisering van knelpunten in de beleidsuitvoering t.b.v. rapportage aan Raad van Europa (Engels);

NVR / EWL, Den Haag: landelijk expertmeeting organiseren rondom ‘regelluwe uitvoering van de bijstandswet, met (internationaal) panel, en thematafels o.l.v. professionals uit het werkveld. Doel: voorlichting en meningsvorming, rapportage na afloop t.b.v. lobby en beleidswerk;

Gemeente Rotterdam: onderzoek, analyse en afstemming van deelgemeentelijk subsidiebeleid in Delfshaven t.b.v. inkadering binnen de gemeentelijk wet- en regelgeving;

Nationaal Reumafonds: aansturing regio, incl. sponsor- en vrijwilligersbeleid;

Disck / Hefgroep Rotterdam: in kaart brengen en analyseren van knelpunten welzijnsorganisatie en het doen van aanbevelingen, t.b.v. een reorganisatieproces;

EWL, Brussel, Den Haag: analyseren van de Country Specific Recommendations (CSR) voor Nederland door de Europese Commissie vanuit een gender perspectief (Engels);

Gemeente Rotterdam Culturele Hoofdstad: onderzoek naar culturele vraag vanuit groepen nieuwe stadsgenoten, incl. rapportage;

Europese Sportbus: voorlichting en bewustwording voor jeugd in Nederland, België en Tsjechië. Ontwikkeling en implementatie inzake meerjarig EU-programma;

Gemeente Rotterdam: Kader ontwikkelen voor, en opstellen van wijkanalyses voor de wijken van het gebied Delfshaven. Het ontwikkelen van een format waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt, verzamelen en analyseren van (statistische) gegevens, rapportage, begeleiding productieproces;

Arca/Todos,Fortaleza,Brazilië: onderzoek en evaluatie inzake meerjarig sportontwikkelingsproject voor jeugd in sloppenwijken Brazilië. met o.a. Wilde Ganzen / ICCO en NCDO, incl. een (hbo-) stageprogramma en voorlichting voor toeristen in Brazilië;

ONDERZOEK & BELEIDSADVIES