'De discussies van de afgelopen 40 jaar over ’het einde van de wereld’ moeten we zien als kansen voor innovatie en het opnieuw

     ontwerpen van producten', Prof. Michael Braungart

Aandacht voor participatie en inclusiviteit impliceert eveneens aandacht voor het brede thema  duurzaamheid.

 

Duurzaamheid

De term duurzaamheid is in de loop der tijd verworden tot een containerbegrip. Dat maakt het lastig er concreet mee aan de slag te gaan. De Verenigde Naties (VN) verbindt duurzaamheid aan groei en omschrijft duurzame ontwikkeling als: “de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Anders gezegd, we moeten het leven inrichten met de minste impact op het milieu, zo min mogelijk afval, met middelen en producten die hergebruikt kunnen worden en zonder schade te berokkenen aan levende wezen. In deze visie worden economie, het milieu en sociale aspecten als gelijkwaardige eenheden beschouwd.

 

Gedrag aansturen

Duurzaamheid verwijst naar gedragingen en handelingen;  hoe wij gezamenlijk de maatschappij inrichten en (productie-)processen (her-)organiseren, op alle (beleids-)niveaus. Bijvoorbeeld aansturen op een respectvolle omgang met de natuur en zijn energiebronnen – door o.a. in te zetten op zonnepanelen en windenergie -, het transformeren van een (energieverslindende) economie naar een circulaire economie  - uitgaande van het ‘cradle to cradle’ principe, als omschreven door prof. Michael Braungart -,  het organiseren van transport en vervoer op een niet mileubelastende wijze, urban gardening onderzoeken en het creëren van duurzame (vormen van) arbeid en arbeidsomstandigheden -  d.w.z. ‘decent work’ (ILO) – naast het toepassen van mensenrechten (verdragen) via o.a. aandacht voor diversiteit en het tegengaan van vooroordelen, en het creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de maatschappij.

 

Sociale duurzaamheid

CCC kan behulpzaam zijn bij het o.a. creëren van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij, via trainingen en trajecten, in aansluiting op de belevingswereld van deelnemers. De trajecten kunnen onderdeel uitmaken van een re-integratie- of activeringstraject.

 

Duurzaamheid binnen de organisatie

Het voeren van een diversiteitsbeleid draagt eveneens bij aan het realiseren van (sociale) duurzaamheid omdat de verscheidenheid van de bevolking terugkomt in de personele samenstelling en cultuur van organisaties die daarmee bijdragen aan het bestrijden van vooroordelen.

Daarnaast kan CCC met u (bottom up) in kaart brengen wat wensen en mogelijkheden zijn binnen de organisatie op het vlak van (sociale) duurzaamheid, waarna de haalbaarheid ervan wordt onderzocht, en  gezamenlijke keuzes kunnen worden gemaakt voor de korte, de middellange en lange termijn. Wat de aanzet kan zijn tot het opstellen van een stappenplan, als opmaat naar de concretisering van duurzaamheid binnen de organisatie. Het voordeel van een bottom-up benadering is dat het medewerkers actief betrekt bij het proces waarmee draagvlak wordt gecreëerd. Wij denken met u mee.

 

Wij hechten aan heldere communicatie. Effectief tussentijds overleg en afstemming bevorderen het realiseren van gewenste resultaten.

 

Onze expertise is opgebouwd rondom het Sociaal Domein, met als focus maatschappelijke  innovatie, en aandacht voor diversiteit, gender en inclusiviteit daar organisaties die een afspiegeling van de maatschappij zijn beter functioneren en optimalere prestaties leveren.

 

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Innovatie Sociaal Domein

 

 

 

 

 

 

 

OVER DUURZAAMHEID