'Creativiteit is het zelfde zien als iedereen maar iets totaal anders opperen. Creativiteit valt met de deur in huis, maar de structuur
  om de ideeën  uit te voeren groeit beetje bij beetje. Creativiteit zonder doelgerichte en gestructureerde uitvoering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN

Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Innovatie Sociaal Domein

 

Om participatie en inclusiviteit te bevorderen en mensen in staat te stellen het heft (weer) in eigen hand te nemen en uit te groeien tot zelfstandige, betrokken burgers, ontwikkelt CCC maatwerk programma’s. Deze zijn afwisselend, sluiten aan op de belevingswereld van de deelnemers - zowel jeugd, jongeren, (jong) volwassenen als ouderen -, uitgaande van de specifieke kenmerken van de doelgroep, de sociaal economisch infrastructuur en mogelijkheden in een gebied want zelfredzaamheid is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven. CCC hanteert een positieve, verfrissende benadering, blijkt uit reacties. De projecten en trainingen voldoen aan gestelde einddoelen, met meetbare resultaten.

 

Werkwijze

 

Wij brengen deelnemers samen in een veilige omgeving en inventariseren samen met deelnemers hun kwaliteiten. Het proces behelst ter ondersteuning (vormen van) educatie en activering in de buurt via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of stage, waarna stappen worden genomen richting o.a. betaald werk. Als groep kunnen deelnemers van elkaar leren, elkaar versterken en inspireren in hun ontwikkeling. De programma’s en trainingen omvatten aandacht voor o.a. persoonlijke ontwikkeling, zorg, gezondheid, welzijn, educatie en (oriëntatie op de) arbeidsmarkt. Uit evaluaties komt naar voren dat doelstellingen goed worden behaald en deelnemers met genoegen naar de activiteiten komen!

 

De programma’s, opgebouwd uit afwisselende modules, kenmerken zich door de inzet van instrumenten zoals sport & spel, kunst & cultuur en vormen van (non formele) educatie, uitgaande van de doelstelling en wensen van opdrachtgevers zodat optimaal kan worden voldaan aan gestelde, meetbare einddoelen.

 

Preventie kan eveneens een doel zijn, bijvoorbeeld in het kader van wijkveiligheid, gebiedsontwikkeling of sociale cohesie. Ook kunnen programma’s bijdragen aan het creëren van draagvlakverbreding en het activeren van een (internationale) achterban om meer betrokkenheid te genereren voor een organisatie en zijn doelen. Voorlichting aan, en bewustwording van groepen op specifieke thema’s kan eveneens een focus zijn.

 

Onze medewerkers werken graag met mensen, dagen hen uit hun grenzen te verleggen en dragen met plezier kennis en vaardigheden over. De trajecten kunnen onderdeel zijn van een re-integratie- of activeringstraject.

 

Wij hechten aan heldere communicatie. Effectief tussentijds overleg en afstemming bevorderen het realiseren van gewenste resultaten.

 

DIENSTEN:

Ontwikkeling projecten & trainingen;

Onderzoek, analyse en evaluatie;

Regievoering projecten;

Procesbeschrijving, -begeleiding en - optimalisatie;

(Proces-) management;

Verzorgen van (maatwerk) trainingen:

Vergroten van (wijk-)veiligheid;

Preventie;
Bevorderen van Zelfredzaamheid & zelfregie;

Community Development / gebiedsontwikkeling;

Voorlichting en bewustwording (thema gericht);

Oriëntatie op, en toeleiding naar de arbeidsmarkt;

Versterken ketenaanpak;

Draagvlakverbreding, bereik achterban;

 

PORTFOLIO:

Praten is een Kunst: Een training van telkens ruim 6 maanden, met het Centrum Voor Dienstverlening, gericht op activering, als onderdeel van re-integratie. Deelnemers bloeiden op. Resultaten: deelnemers o.a. verbreden hun horizon, wisselen ervaringen uit, groeiend zelfbewustzijn. Velen kiezen erna voor vrijwilligerswerk, anderen durven te solliciteren en vinden (parttime) werk of beginnen aan een (beroeps-)opleiding;

Kadertraining Kunstwerk: Volwasseneducatie, met o.a. Hogeschool Rotterdam en PJPartners. Doel:  rondom een talent naar keuze een workshop leren op te zetten. Een reactie:”Wat ik bij KunstWerk leerde heb ik toegepast. Ik wil kinderen stimuleren hun eigen creativiteit te ontdekken”. En: "Door de cursus ben ik mijn lesprogramma duidelijker gaan maken met een doel en toetsing, dat werkt. Jullie geven veel service en komen afspraken na!”. Een nameting, ca. drie kwart jaar na afloop, leert dat de meeste deelnemers lessen verzorgen, soms als opmaat naar vast werk, of starten een beroepsopleiding. Totaal: ca. 90 mannen en vrouwen rondden de training succesvol af;

Training Scholen: voorlichting over o.a. gezondheid, ec.zelfstandigheid en de rol van ouders bij school. Deze vond succesvol plaats in o.a. Feijenoord, Delfshaven, Schiebroek en Charlois, Noord, Kralingen-Crooswijk. Reacties: “Door samen over je schooltijd te praten komen emoties boven, dan komt het er uit”, en: “ik heb veel geleerd. Ik wist niet dat ik het in mij had”;

Kom Erbij!: soc. activering voor groepen ouderen en zorgcliënten, in samenwerking met o.a. Laurens, Humanitas, Middin, Aafje en SOR. De trajecten voldeden goed en genereerden ruime aandacht in de media;
Nieuwland Nieuws: voor Woningbouwcorporatie Woonbron en gemeente Schiedam, met bewoners uit het aandachtsgebied Nieuwland een wijkkrant maken. Werkproces begeleiding en productie;

 

 

 

 

'Creativiteit is het zelfde zien als iedereen maar iets totaal anders opperen. Creativiteit valt met de deur in huis, maar de structuur om de ideeën  uit te voeren groeit beetje bij beetje. Creativiteit zonder doelgerichte en gestructureerde uitvoering levert evenwel niets  op'.

PARTICIPATIE: PROJECTEN & TRAINING SPECIFIEKE GROEPEN