Projectontwikkeling

 

"Een goede sfeer op de werkvloer is het belangrijkste eigen vermogen van een organisatie".

Zelfredzaamheid
Om mensen in staat te stellen het heft weer in eigen hand te nemen en uit te groeien tot actieve burgers ontwikkelt Criss Cross Consultancy programma’s, trainingen en modules op maat. Soms hebben (jonge) mannen en vrouwen een steuntje in de rug nodig op het gebied van o.a. zorg, gezondheid, welzijn, educatie en arbeidsmarkt. Wij bieden ondersteuning aan kwetsbare groepen. Met als doel dat zij de regie over hun leven terugkrijgen en actief worden in hun sociale omgeving, in een rol die bij hen past en hen voldoening geeft. Zelfredzaamheid is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven. Wij begeleiden deelnemers groepsgewijs omdat dit hen de kans geeft elkaar te leren kennen, elkaar te versterken en te inspireren in hun ontwikkeling. Uit evaluaties komt naar voren dat doelstellingen goed worden behaald en deelnemers met genoegen naar de activiteiten komen!

CCC heeft zowel in de uitvoering als op het gebied van onderzoek, organisatie, ontwikkeling, procesbegeleiding en regievoering ruime ervaring in het coachen van kwetsbare groepen naar activering en (vormen van) werk. Voor ons start het proces met het mensen samen brengen en kwaliteiten in kaart te brengen, ondersteund met (vormen van) educatie, gevolgd door activering in de buurt via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of stage, waarna stappen worden genomen richting betaald werk. Het begeleiden van (kwetsbare) groepen is altijd maatwerk, o.m. afhankelijk van kenmerken van de specifieke doelgroep, de sociaal economisch infrastructuur en kansen in een gebied. Wij hebben beproefde, innovatieve programma’s en trajecten en werken graag met u samen om een passende aanpak voor uw cliënten te vinden.

Wij leveren een breed scala aan diensten, zoals organisatie en ondersteuning in beleid, projectleiding, procesmanagement, het ontwikkelen en verzorgen van trainingen en studiedagen naast het uitvoeren van onderzoek (o.a. nulmetingen, quickscans en analyses) en evaluatie. CCC begon als onderzoek & adviesbureau in bedrijfsprocessen voor met name overheden, waarbij we tevens trainingen & bijeenkomsten faciliteren. Al snel kwam daar projectontwikkeling bij en wat later volgde (proces-) management zodat partijen met het advies aan de slag kunnen gaan. We ervaren dat beleid, procesmanagement en uitvoering elkaar versterken. Onze expertise is opgebouwd rondom het Sociaal Domein, met als focus maatschappelijke innovatie.

CCC hanteert een positieve, verfrissende benadering, blijkt uit reacties. De programma’s zijn afwisselend, maatwerk samengesteld, sluiten aan op de belevingswereld van deelnemers en voldoen aan gestelde einddoelen, met meetbare resultaten.

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN
Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Innovatie Sociaal Domein

Onze programma’s zijn opgebouwd uit afwisselende modules en kenmerken zich door de inzet van instrumenten zoals o.a. sport, cultuur en (non formele) educatie. Teneinde de doelgroep; jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen te bereiken, uitgaande van de doelstelling en wensen van de opdrachtgever. De participanten begeleiden wij groepsgewijs omdat dit hen de kans geeft elkaar te leren kennen, elkaar te versterken en te inspireren in hun ontwikkeling. Uit evaluaties komt naar voren dat doelstellingen goed worden behaald en deelnemers met genoegen naar de trainingen komen!

De programma’s kunnen eveneens preventie als speerpunt hebben, bijvoorbeeld in het kader van wijkveiligheid, en worden ingezet om de onderlinge communicatie en samenwerking van vrijwilligers en medewerkers te optimaliseren, maar ook om o.a. draagvlakverbreding te creëren en een (internationale) achterban te activeren en zo meer betrokken te maken bij een organisatie of beleidsthema.

Onze medewerkers werken graag met mensen, dagen hen uit hun grenzen te verleggen en dragen met plezier kennis en vaardigheden over. De programma’s en trajecten kunnen onderdeel zijn van een reïntegratietraject.

Wij hechten aan heldere communicatie. Effectief tussentijds overleg en afstemming bevordert het realiseren van gewenste resultaten.

DIENSTEN:
- Ontwikkeling van projecten & trainingen;
- Onderzoek, analyse en evaluatie;
- Regievoering projecten;
- Procesbeschrijving, -begeleiding en - optimalisatie;
- (Proces-) management;
- Verzorgen van (maatwerk) trainingen:
- Vergroten van (wijk-)veiligheid, en preventie;
- Zelfredzaamheid & zelfregie;
- Community Development / gebiedsontwikkeling;
- Voorlichting en bewustwording (thema gericht);
- Oriëntatie op, en toeleiding naar de arbeidsmarkt;
- Versterken ketenaanpak;
- Draagvlakverbreding, bereik achterban;
- Effectief samenwerken vrijwilligers en professionals;

Voor meer informatieKlik hieronder op de thema's.

Meer weten:
t.: 010-426 48 40
e.: info@crisscross.cc /crisscro@xs4all.nl
facebook.com/Ontmoetingen Met Kunsten

 

Zelfredzame Burgers

 

Instrumenten CCC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelfredzame Burgers

"Creativiteit is het zelfde zien als iedereen, maat iets totaal anders opperen. Creativteit valt met de deur in huis, maar de structuur om de ideeen uit te voeren groeit beetje bij beetje. Creativiteit zonder doegerichte en gestructureerde uitvoering levert evenwel niets op".

Om mensen de kans te geven het heft weer in eigen hand te nemen en uit te groeien tot zelfredzame burgers begeleidt Criss Cross Consultancy deelnemers groepsgewijs daar dit hen de kans geeft elkaar te leren kennen, elkaar te versterken en te inspireren in hun ontwikkeling. Uit evaluaties komt naar voren dat doelen goed worden gehaald en deelnemers met genoegen naar de bijeenkomsten komen!

De innovatieve programma’s worden opgebouwd uit afwisselende modules sluiten aan op de belevingswereld van deelnemers en kenmerken zich door de inzet van instrumenten zoals sport, kunst&cultuur en (non formele) educatie, uitgaande van de doelstelling en wensen van opdrachtgevers zodat optimaal kan worden voldaan aan gestelde, meetbare einddoelen.

Onze medewerkers werken graag met mensen, dagen hen uit hun grenzen te verleggen en dragen met plezier kennis en vaardigheden over.

De programma’s kunnen voorts preventie als speerpunt hebben, bijvoorbeeld in het kader van wijkveiligheid, en worden ingezet om de onderlinge communicatie en samenwerking van vrijwilligers en medewerkers te optimaliseren, maar ook om draagvlakverbreding te creëren en een (internationale) achterban actiever te betrekken bij de organisatie. Of om bij te dragen aan voorlichting en bewustwording rondom thema's.

DIENSTEN
- Onderzoek, analyse en evaluatie;
- Ontwikkeling van projecten, trainingen;
- Regievoering;
- (Proces-) Management;
- Verzorgen van (maatwerk) trainingen:
- Vergroten van (wijk-)veiligheid, preventie;
- Community Development / gebiedsontwikkeling;
- Zelfredzaamheid &zelfregie;
- Oriëntatie op, en toe leiding naar de arbeidsmarkt;
- Voorlichting en bewustwording (thema gericht);
- Versterken ketenaanpak;
- Draagvlakverbreding;
- effectieve samenwerking vrijwilligers en professionals;

PORTFOLIO
- PRATEN IS EEN KUNST(PIEK): Een praktische training van telkens ruim 6 maanden - in samenwerking met het Centrum Voor Dienstverlening (CVD) -, gericht op sociale activering, maatschappelijke oriëntatie en taalontwikkeling van m.n. migrantenvrouwen. Deelnemers bloeiden op en kwamen graag naar de lessen. PIEK was onderdeel van een reïntegratietraject.
RESULTATEN: deelnemers o.a. verbreden hun horizon, discussieren en vormen een mening, wisselen ervaringen uit, groeiend zelfbewustzijn, ontdekken eigen kwaliteiten. Velen kiezen voor vrijwilligerswerk. Anderen durven nu te solliciteren en vinden (parttime) werk of beginnen aan een (beroeps-)opleiding.
- MOEDERS IN ACTIE (MIA): Empowerment voor groepen geïsoleerd levende migranten vrouwen met actieve voorlichting rondom o.a. opvoeding, voeding & gezondheid, economische zelfstandigheid en de rol van ouders bij school. De training vond succesvol plaats in buurthuizen, bij zelforganisaties en op scholen. O.a. in Feijenoord, Delfshaven, Schiebroek en Charlois, Noord, Kralingen-Crooswijk. Reacties: “Door samen over je eigen schooltijd te praten komen emoties boven, dat is goed want dan komt het er uit.” Een andere deelnemer merkt op: “Wat zijn er mooie werken gemaakt. Ik wist niet dat ik dat kon. Deze oefening ga ik thuis ook doen”;
-KOM ERBIJ!: activering en sociale cohesie voor kwetsbare groepen (multi etnische) ouderen, jong dementerenden en zorgcliënten, in samenwerking met Laurens, Humanitas, Middin, Aafje en SOR, in diverse Rotterdamse gebiedsdelen. De trajecten genereerde ruime aandacht in de media;
-KADERTRAINING Kunstwerk: Volwassen educatie, samen met o.a. Hogeschool Rotterdam en PJPartners. Doel: amateurs van hoofdzakelijk multi-etnische afkomst, leren rondom hun talent een workshop op te zetten, waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een reactie:”Wat ik bij KunstWerk leerde heb ik toegepast. Ik wil kinderen stimuleren hun eigen creativiteit te ontdekken”. Een andere reactie: "Door de cursus ben ik mijn lesprogramma duidelijker gaan maken met een doel en toetsing, dat werkt goed. Jullie geven erg veel service en komen afspraken na! Dat maak ik elders anders mee”. Een nameting, zo’n drie kwart jaar na afloop, leert dat de meeste deelnemers daadwerkelijk lessen verzorgen, als opmaat naar vast werk, of volgen een beroepsopleiding. Totaal volgden circa 90 mannen en vrouwen de training;
- NIEUWLAND NIEUWS: voor Woningbouwcorporatie Woonplus en gemeente Schiedam, met bewoners uit het renovatiegebied Nieuwland een wijkkrant maken. Werkproces begeleiding en productie;

Meer weten:
t. 010-4264840
e. info@crisscross.cc
/ crisscro @xs4all.nl
facebook.com/Ontmoetingen Met Kunsten

 

Terug naar boven

 

 
 
 

Instrumenten CCC

SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN
Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Maatschappelijke Innovatie Sociaal Domein

De programma’s van CCC zijn samengesteld uit afwisselende modules en kenmerken zich door de inzet van instrumenten zoals sport, kunst&cultuur en (non formele) educatie. Om zo duurzaam en effectief participanten te bereiken, uitgaande van de doelstelling en wensen van opdrachtgevers. Uit evaluaties komt naar voren dat de aanpak succesvol is, doelstellingen goed worden behaald en deelnemers met genoegen naar de activiteiten komen en opbloeien!

Sport is een aansprekende manier om ontwikkeling te realiseren voor zowel jongens en meisjes, als mannen en vrouwen. Dit instrument is ingezet voor Todos Sportontwikkelingswerk waarvoor in EU-staten voorlichting voor jeugd & jongeren werd verzorgd rondom de problematiek van jeugd in (Latijns Amerikaanse) sloppenwijken door het hen "zelf te laten ervaren". Het operationele ontwikkelingswerk is in handen van ARCA.

Net als sport is cultuur&kunst een veelzijdig instrument dat CCC inzet om ontwikkeling te realiseren voor zowel volwassenen als jeugd / jongeren. Denk aan o.a. (samen) muziek (maken), zang, beelden bouwen en fotograferen dusdanig dat voorafgestelde doelen goed worden behaald! Cultuur verwijst naar ‘de wijze waarop mensen, in hun denken en handelen, betekenis geven aan de werkelijkheid. Cultuur bepaalt in hoge mate wat wij maken en doen, wat ons beweegt, wat ons bezighoudt, kortom: al die processen, activiteiten en inspanningen die gericht zijn op het vormgeven en duiden van de werkelijkheid. Cultuur is hoe wij wonen, ons kleden, met elkaar communiceren, eten, met elkaar omgaan, werken, hoe wij onze vrije tijd besteden, hoe wij wetten maken, hoe wij landbouw bedrijven en industrie ontwikkelen enz.’ (‘Cultuur in de spiegel’, prof. dr. Barend van Heusden, RUG).

Verder is (non formele) educatie een succesvol instrument om gericht ontwikkeling te realiseren bij deelnemers, met onder meer stages, bedrijfs- en werkbezoeken, interviews, workshops, werkgroepen en desk top research, afhankelijk van de kenmerken van de participanten en de doelstellingen.

Voorts kan een instrument als e-talk ideaal zijn om voorlichting en bewustwording te realiseren voor organisaties met een (internationale) achterban. Deze aanpak met bijvoorbeeld gemodereerde thema e-discussies en e-magazines is eveneens geschikt om draagvlakverbreding en activering van verspreid wonende leden en/of achterban tot stand te brengen. Met als extra resultaat dat het tevens meer betrokkenheid bij de organisatie en zijn doelen genereert.

Een ander door CCC ingezet instrument is rollenspelen & toneelimprovisatie waarbij deelnemers zowel zelfstandig als gezamenlijk opdrachten vervullen. Waar nodig worden trainingsacteurs ingezet om het leerproces te versterken.

Kortom, via afwisselende methodieken worden de trainingsdoelen gerealiseerd waarbij didactisch gebruik wordt gemaakt van de ‘meervoudige intelligentie’ (prof. Gardner) zodat het geleerde beter wordt onthouden en verwerkt en daarmee resulteert in optimalere resultaten, voor zowel deelnemers als de organisatie en zijn doelstellingen!

DIENSTEN
- Faciliteren van bijeenkomsten, w.o. seminars;
- Modereren van e- themadiscussies;
- Ontwikkeling van projecten;
- Onderzoek, analyse en evaluatie;
- Regievoering;
- (Proces-) management;
- Coaching & begeleiding medewerkers;
- Verzorgen van (maatwerk) trainingen:
- Zelfredzaamheid &zelfregie;
- Oriëntatie op, en toe leiding naar de arbeidsmarkt;
- Vergroten van (wijk-)veiligheid, preventie;
- Community Development / gebiedsontwikkeling;
- Voorlichting en bewustwording (thema gericht);
- Versterken ketenaanpak;
- Draagvlakverbreding;
- Effectieve samenwerking vrijwilligers en professionals;

PORTFOLIO
-DOLF HENKES, MEESTER KUNSTENAAR: i.s.m. Historisch Museum Rotterdam, doel: het stimuleren van kunstwaardering, -beoefening en bijscholing voor 9 groepen amateurkunstenaars. Met tentoonstellingen en publieksprijs;
-SPORTBUS TODOS en EU SPORTBUS: voorlichting en bewustwording voor jeugd. In Nederland en EU-landen. Via sport en spelprogramma’s uitgaande van cultuur uit de Braziliaanse sloppenwijken. Op scholen en festivals. Betrof: management, concept en strategieontwikkeling. Genereerde ruime aandacht in rtv-media;
-EDUCATIE PROJECTEN JEUGD, voor Culturallrondom o.a. 'primitieve' cultuurvormen, bewustwording van wat sport voor je doet, en het herkennen van en omgaan met emoties Zie o.a. weblog http://kidskunst.spaces.live.com;
-TOPTALENTEN voor Rotterdam Culturele Hoofdstad i.s.m. kinderkunsthal Villa Zebra. Een selectie van gemaakte kinderkunstwerken zijn opgenomen in het sprookjesboek 'De kalief en de Priegeltjes';
-KIDSKUNST®EDUCATIE: educatie programma’s voor jeugd (BO & VO), Voor (Brede) Scholen, incl. VDA, Children’s Zone, Beter Presteren en Ouderbereik; Zie www.crisscross.cc/kidskunst,

Meer weten:
t. 010-4264840
e. info@crisscross.cc
/ crisscro@xs4all.nl

 

Terug naar boven