'Er bestaan geen feiten alleen interpretaties', Friedrich Nietzsche.

Stereotyperingen en vooroordelen doen zich overal voor, bijvoorbeeld op het werk, in winkels, op scholen, in ziekenhuizen, tijdens het uitgaan en het sporten, achter de voordeur en in de media. SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN 
Organisatie, Onderzoek, Ontwikkeling - Maatschappelijke Innovatie Sociaal Domein Stereotype Betreft (uitvergrote) opvattingen over eigenschappen van groepen mensen die dikwijls op onvoldoende feiten zijn gebaseerd. Als zo’n stereotypering gepaard gaat met negatieve gevoelens en meningen over de groep waarover een uitspraak wordt gedaan, is er sprake van vooroordelen (ongefundeerde oordelen), wat kan leiden tot discriminatie van zowel groepen als individuen. Gender stereotypering Opvalt dat onder meer in films, (muziek-)video’s, reclame en media breed, de verschillen tussen mannen (en jongens) en vrouwen (en meisjes) dikwijls (fors) worden uitvergroot tot (soms best vermakelijke) clichés, Het beeld van mannen en vrouwen dat daaruit naar voren komt, is bijvoorbeeld: een man drinkt bier, kijkt voetbal en zorgt alleen voor zijn kinderen op pappadag en alleen als hij er niet onderuit kan. Volgens diezelfde clichés zijn vrouwen bijvoorbeeld bang voor muizen, doen vol trots het huishouden en de kinderen, en zijn dol op het kopen van kleding en schoenen. Gender stereotypering heeft niet alleen betrekking op gedragingen maar ook op het uiterlijk van individuen. Dergelijke zienswijzen resulteren in rolbevestigend gedrag. Jammer, want daarmee worden individuen en hun potenties tekort gedaan. Coaching & training Dikwijls is men zich niet bewust van zijn stereotyperingen en vooroordelen en het daaruit voort vloeiende gedrag. Omdat stereotyperingen (in films en media) deels het effect zijn van hoe een samenleving tegen een onderwerp aankijkt. Via training of coaching kan worden gewerkt aan bewustwording van stereotyperingen en vooroordelen en kan gedrag worden bijgestuurd. Diversiteitbeleid
Diversiteitbeleid verwijst naar het ‘erkennen en waarderen van (sociale, etnische, religieuze, culturele, gender en biologische) verschillen tussen individuen’. Teneinde de verscheidenheid van de bevolking terug te laten komen in de personele samenstelling en cultuur van overheid en het bedrijfsleven. Daarmee draagt diversiteitsbeleid bij aan het bestrijden van stereotyperingen, vooroordelen en uitsluiting van groepen. Effecten beleid Vanwege de brede invloed van gender(-relaties) in het dagelijks leven in het noodzakelijk hieraan aandacht te besteden in alle fasen van het beleidsproces; van het vormen van beleid, tot het implementeren, monitoren en evalueren. Bijvoorbeeld, wat is het effect van een bepaald beleid op een doelgroep? Profiteren vrouwen en mannen gelijkelijk van bepaalde regelingen die voor alle ingezetenen bedoeld zijn? Indien dat (onbedoeld) niet het geval is, wat kan redelijkerwijs worden ondernomen om het nadelige effect beleidsmatig te compenseren? Wij kunnen met u meedenken. Wij hechten aan heldere communicatie. Effectief tussentijds overleg en afstemming bevorderen het realiseren van gewenste resultaten. Onze expertise is opgebouwd rondom het Sociaal Domein, met als focus maatschappelijke innovatie, en aandacht voor diversiteit, gender en inclusiviteit daar organisaties die op alle fronten gemengd zijn beter functioneren en optimalere prestaties leveren. DIENSTEN: Onderzoek, analyse en evaluatie; 
Procesbeschrijving, -begeleiding en - optimalisatie; (Proces-) management; Klankborden; Lobbyen; Ontwikkeling projecten & trainingen; Onderzoek, analyse en evaluatie; Procesbeschrijving, -begeleiding en - optimalisatie; (Proces-) management; Verzorgen van (maatwerk) trainingen: Preventie; Voorlichting en bewustwording (thema gericht); PORTFOLIO: EWL, Brussel, Amsterdam: onderzoek update seksuele voorlichting jeugd (bo&vo) in Nederland – en aandacht voor gender en lhbti, voor een Eur. brede analyse, met partners (voertaal: Engels); EWL, Brussel, Den Haag: onderzoek naar de positie van asielzoekers (vrouwen & meisjes in NL, vanwege een Eur. brede analyse, met partners (voertaal: Engels); Training Scholen: voorlichting en actvering rondom gezondheid, ec.zelfstandigheid en de rol van ouders bij school. In o.a. in Feijenoord, Delfshaven, Schiebroek en Charlois, Noord, Kralingen-Crooswijk; NVR, Den Haag: Expertmeeting over het NL prostitutiebeleid in een Eur. context, met Raad van Europa en (eur.) partners. Rapportage met aanbevelingen t.b.v. lobby en beleid; NVR, Den Haag: lobby vanwege mensenrechtenverdrag, overleg met politiek en ministeries, incl. organiseren van bijeenkomsten; EWL, Brussel: blog over de NL verkiezingen vanuit een gender standpunt (Engels); UWE, Boekarest, Roemenie, Utrecht: Europese conferenties: ontwikkelen & co-presenteren van workshops, met een internationaal team, en sprekers o.a. de Gender Equality Expert van de INGO Conference van de Raad van Europa. Doel: voorlichting & bewustwording (voertaal: Engels); IFUW, Geneve: modereren online thema discussies, incl.rapportage met aanbevelingen voor lobby en beleid (voertaal: Engels);

STEREOTYPERING